خندوانه امشب!!

مهمون امشب برنامه خندوانه" باربد بابايى"، مجرى دوست داشتنى برنامه شب كوك.
على ضيايى برامون استندآپ مى كنه و امشب نيما هم همراهمون هست:))
تکرار برنامه:
۳:۰۰
۷:۰۰
۱۱:۰۰
۱۷:۰۰

8 آذر 1397 13:14